جدیدترین برندگان توتوچی

ردیف نام برگه نام کاربری مبلغ شرط مبلغ برد امتیاز تاریخ ثبت شرط
1 لمپارد karim4u ۱۷۷٬۱۴۷ ۱۹٬۱۱۹٬۳۷۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
2 لمپارد kyvan0090 ۵۵٬۲۹۶ ۱۹٬۱۱۹٬۳۷۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
3 لمپارد zlataniho ۱۸٬۴۳۲ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
4 لمپارد abbas79 ۶٬۵۶۱ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
5 لمپارد omidamiri ۱۰۴٬۹۷۶ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
6 لمپارد marco ۱۸٬۴۳۲ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
7 لمپارد saeed_1376 ۲۷٬۶۴۸ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
8 لمپارد behnam69 ۱۱٬۶۶۴ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
9 لمپارد afb98 ۳۵۴٬۲۹۴ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
10 لمپارد karimimahdi ۱۷٬۴۹۶ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
11 لمپارد aarreeff1376 ۱۷۷٬۱۴۷ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
12 لمپارد lahij ۸٬۱۹۲ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
13 لمپارد ashkani135 ۹۳٬۳۱۲ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
14 لمپارد bager1371 ۴٬۶۰۸ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
15 لمپارد amirsaro ۴٬۶۰۸ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
16 لمپارد kh ۸٬۷۴۸ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
17 لمپارد aliturk ۷۸٬۷۳۲ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
18 لمپارد yasin0099 ۶۲٬۲۰۸ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
19 لمپارد mohamad34011 ۴٬۶۰۸ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
20 لمپارد hajimohamadi ۴۱٬۴۷۲ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
21 لمپارد winmewinme ۵٬۸۳۲ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
22 لمپارد alireza1911 ۱۸۶٬۶۲۴ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
23 لمپارد keyhan_fthi ۳۶٬۸۶۴ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
24 لمپارد sirvan2431 ۷۸٬۷۳۲ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
25 لمپارد Saeed11 ۵٬۸۳۲ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
26 لمپارد mobyn173 ۳۵۴٬۲۹۴ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
27 لمپارد amirsaro ۱۲۴٬۴۱۶ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
28 لمپارد abolfazl17 ۱۰٬۳۶۸ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
29 لمپارد hrnurozi1 ۱۷۷٬۱۴۷ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
30 لمپارد alireza1911 ۳۶٬۸۶۴ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
31 لمپارد raminzamani ۲۷٬۶۴۸ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
32 لمپارد arminhh ۴۱٬۴۷۲ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
33 لمپارد mazyar69 ۲٬۰۴۸ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
34 لمپارد dhbyhyhsn ۱۲٬۲۸۸ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
35 لمپارد mohammadmehdigh ۴۱٬۴۷۲ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
36 لمپارد aalipour33 ۹٬۲۱۶ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
37 لمپارد ashkani135 ۲۴٬۵۷۶ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
38 لمپارد farhadi7 ۳۶٬۸۶۴ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
39 لمپارد mehdi35 ۱۸٬۴۳۲ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
40 لمپارد Hamid taxi ۱۰۴٬۹۷۶ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
41 لمپارد mobyn173 ۱۹٬۶۸۳ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
42 لمپارد ashkan72 ۹۳٬۳۱۲ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
43 لمپارد ashkan8282k ۴۱٬۴۷۲ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
44 لمپارد Mostafa.fallah ۱۰٬۳۶۸ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
45 لمپارد sirvan2431 ۵٬۸۳۲ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
46 لمپارد amiraghasi ۸۲٬۹۴۴ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
47 لمپارد alireza074mm ۸٬۷۴۸ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
48 لمپارد mahini ۹۳٬۳۱۲ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
49 لمپارد ymehran ۱۳۹٬۹۶۸ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
50 لمپارد mehdijan ۹٬۲۱۶ ۱۴۵٬۶۷۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۵/۱۳