جدیدترین برندگان توتوچی

ردیف نام برگه نام کاربری مبلغ شرط مبلغ برد امتیاز تاریخ ثبت شرط
1 آسنسیو evil_n ۱۵٬۵۵۲ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
2 آسنسیو saber1483 ۴٬۶۰۸ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
3 آسنسیو ashkan72 ۴۶٬۶۵۶ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
4 آسنسیو mahan0m ۲٬۱۸۷ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
5 آسنسیو Foado ۲۶٬۲۴۴ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
6 آسنسیو morteza121 ۵۹٬۰۴۹ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
7 آسنسیو mahmodkhah1375 ۶٬۵۶۱ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
8 آسنسیو marco ۱۱٬۶۶۴ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
9 آسنسیو farhan ۲۶٬۲۴۴ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
10 آسنسیو salahhakimii ۱۱۸٬۰۹۸ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
11 آسنسیو vahid72 ۲٬۱۸۷ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
12 آسنسیو nader4u ۱۱۸٬۰۹۸ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
13 آسنسیو Mohammad.jlz ۳٬۸۸۸ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
14 آسنسیو mohammad9059 ۱۵٬۵۵۲ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
15 آسنسیو ho3einin ۱۱۸٬۰۹۸ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
16 آسنسیو mazyar69 ۲٬۰۴۸ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
17 آسنسیو Jojo1 ۳۵۴٬۲۹۴ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
18 آسنسیو reza66177 ۶٬۹۱۲ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
19 آسنسیو samanrostami ۳٬۸۸۸ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
20 آسنسیو hassantaheriofficial ۷۸٬۷۳۲ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
21 آسنسیو aref1375 ۴۶٬۶۵۶ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
22 آسنسیو avazdaftari ۵۳۱٬۴۴۱ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
23 آسنسیو yasermoarefi ۴٬۶۰۸ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
24 آسنسیو Hasanaskari ۵٬۱۸۴ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
25 آسنسیو Ho3ein ۵۹٬۰۴۹ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
26 آسنسیو ehsan1122 ۷۸٬۷۳۲ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
27 آسنسیو shahraki ۳۹٬۳۶۶ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
28 آسنسیو totochii ۲۰٬۷۳۶ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
29 آسنسیو zlataniho ۹٬۲۱۶ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
30 آسنسیو sasa ۱۷۷٬۱۴۷ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
31 آسنسیو parisaazadi ۳۹٬۳۶۶ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
32 آسنسیو kyvan0090 ۲۳٬۳۲۸ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
33 آسنسیو mahmood ۱۷۷٬۱۴۷ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
34 آسنسیو barclona ۵۳۱٬۴۴۱ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
35 آسنسیو keyhan_fthi ۱۱٬۶۶۴ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
36 آسنسیو mohamaddehghan ۱۱۸٬۰۹۸ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
37 آسنسیو hamid ۴٬۶۰۸ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
38 آسنسیو saeedabbasi1365 ۳۹٬۳۶۶ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
39 آسنسیو ramonana ۱۹٬۶۸۳ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
40 آسنسیو sam1548 ۱۹٬۶۸۳ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
41 آسنسیو mehdijan ۳٬۰۷۲ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
42 آسنسیو kian33614045 ۹٬۲۱۶ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
43 آسنسیو amirsaro ۴٬۶۰۸ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
44 آسنسیو Mahmod_tavahodi ۲۰۹٬۹۵۲ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
45 آسنسیو adel1340 ۵۲٬۴۸۸ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
46 آسنسیو aarreeff1376 ۵٬۱۸۴ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
47 آسنسیو ashkanmohamadi ۲٬۳۰۴ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
48 آسنسیو Hasanaskari ۱۵٬۵۵۲ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
49 آسنسیو mehran.na ۳۹٬۳۶۶ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
50 آسنسیو r1365r ۷۸٬۷۳۲ ۲۶۲٬۳۹۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۳/۱۹