جدیدترین برندگان توتوچی

ردیف نام برگه نام کاربری مبلغ شرط مبلغ برد امتیاز تاریخ ثبت شرط
1 باجو behnam69 ۱۳٬۱۲۲ ۶٬۹۶۱٬۵۱۸ برنده یک ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
2 باجو abolfazl1380 ۲۰٬۷۳۶ ۲۴۸٬۶۲۶ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
3 باجو mehdirahmani ۶٬۵۶۱ ۲۴۸٬۶۲۶ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
4 باجو abolfazl1380 ۸۲٬۹۴۴ ۲۴۸٬۶۲۶ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
5 باجو ashkani135 ۸۲٬۹۴۴ ۲۴۸٬۶۲۶ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
6 باجو samiyar2018 ۳۹٬۳۶۶ ۲۴۸٬۶۲۶ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
7 باجو omiid1999 ۶٬۵۶۱ ۲۴۸٬۶۲۶ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
8 باجو ashkani135 ۲۷٬۶۴۸ ۲۴۸٬۶۲۶ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
9 باجو mehdijan ۲۰٬۷۳۶ ۲۴۸٬۶۲۶ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
10 روماریو tara ۳۱۴٬۹۲۸ ۳٬۸۴۸٬۵۵۷ برنده یک ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
11 روماریو naderrr ۳۱۴٬۹۲۸ ۳٬۸۴۸٬۵۵۷ برنده یک ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
12 روماریو sina405 ۱۳۹٬۹۶۸ ۱۴۶٬۶۱۲ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
13 روماریو alireza074mm ۳۱۴٬۹۲۸ ۱۴۶٬۶۱۲ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
14 روماریو tara ۱۸٬۴۳۲ ۱۴۶٬۶۱۲ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
15 روماریو sajjad1313 ۲۳۶٬۱۹۶ ۱۴۶٬۶۱۲ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
16 روماریو soheyl_sheikh ۲۰۹٬۹۵۲ ۱۴۶٬۶۱۲ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
17 روماریو tohidtambarnasb ۴۱۹٬۹۰۴ ۱۴۶٬۶۱۲ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
18 روماریو ramin65 ۶۹٬۹۸۴ ۱۴۶٬۶۱۲ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
19 روماریو shexa3665 ۱۳۹٬۹۶۸ ۱۴۶٬۶۱۲ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
20 روماریو fathi22 ۲۶٬۲۴۴ ۱۴۶٬۶۱۲ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
21 روماریو iraj1945 ۲۰۹٬۹۵۲ ۱۴۶٬۶۱۲ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
22 روماریو fiko0 ۹٬۲۱۶ ۱۴۶٬۶۱۲ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
23 روماریو shahraki ۹۴۴٬۷۸۴ ۱۴۶٬۶۱۲ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
24 روماریو javadfc ۱۳۹٬۹۶۸ ۱۴۶٬۶۱۲ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
25 روماریو rezashadkam ۱۳۹٬۹۶۸ ۱۴۶٬۶۱۲ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
26 روماریو saeid77000 ۲۶٬۲۴۴ ۱۴۶٬۶۱۲ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
27 زینچنکو sattarbameriii ۱۵۷٬۴۶۴ ۱٬۶۲۹٬۱۶۲ برنده یک ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
28 زینچنکو soheyl_sheikh ۳۱۴٬۹۲۸ ۱٬۶۲۹٬۱۶۲ برنده یک ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
29 زینچنکو ali_lolo ۱۰۴٬۹۷۶ ۱٬۶۲۹٬۱۶۲ برنده یک ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
30 زینچنکو hrnurozi1 ۶۲۹٬۸۵۶ ۱٬۶۲۹٬۱۶۲ برنده یک ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
31 زینچنکو aalipour33 ۴۱۹٬۹۰۴ ۱۰۹٬۵۲۳ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
32 زینچنکو ho3einin ۱۵۷٬۴۶۴ ۱۰۹٬۵۲۳ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
33 زینچنکو captain008 ۲۰۹٬۹۵۲ ۱۰۹٬۵۲۳ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
34 زینچنکو kh ۳۱۴٬۹۲۸ ۱۰۹٬۵۲۳ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
35 زینچنکو por ۲۰۹٬۹۵۲ ۱۰۹٬۵۲۳ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
36 زینچنکو mohammadhdaj ۴۶٬۶۵۶ ۱۰۹٬۵۲۳ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
37 زینچنکو seifi2696 ۱۸۶٬۶۲۴ ۱۰۹٬۵۲۳ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
38 زینچنکو javadfc ۱۳۹٬۹۶۸ ۱۰۹٬۵۲۳ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
39 زینچنکو hamed_13722 ۶۹٬۹۸۴ ۱۰۹٬۵۲۳ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
40 زینچنکو kesafat ۹۳٬۳۱۲ ۱۰۹٬۵۲۳ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
41 زینچنکو azadhy222 ۸۲٬۹۴۴ ۱۰۹٬۵۲۳ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
42 زینچنکو afshin126 ۱۳۹٬۹۶۸ ۱۰۹٬۵۲۳ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
43 زینچنکو ali13677 ۱۰۴٬۹۷۶ ۱۰۹٬۵۲۳ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
44 زینچنکو abbas79 ۳۱۴٬۹۲۸ ۱۰۹٬۵۲۳ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
45 زینچنکو ashkan72 ۶۲٬۲۰۸ ۱۰۹٬۵۲۳ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
46 زینچنکو hamid_rt ۹۴۴٬۷۸۴ ۱۰۹٬۵۲۳ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
47 زینچنکو farshadjokrh ۶۹٬۹۸۴ ۱۰۹٬۵۲۳ برنده دو ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
48 فردیناند shahin_67 ۴۱٬۴۷۲ ۸۳۴٬۷۳۰ برنده یک ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
49 فردیناند hrnurozi1 ۱۷۷٬۱۴۷ ۸۳۴٬۷۳۰ برنده یک ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
50 فردیناند omidlotfi ۱۷۷٬۱۴۷ ۸۳۴٬۷۳۰ برنده یک ۱۳۹۹/۰۴/۱۴