جدیدترین برندگان توتوچی

ردیف نام برگه نام کاربری مبلغ شرط مبلغ برد امتیاز تاریخ ثبت شرط
1 رکوبا saber1483 ۱۱۸٬۰۹۸ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
2 رکوبا jeyran0910 ۵۹٬۰۴۹ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
3 رکوبا mohamadmousavi ۱۵٬۵۵۲ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
4 رکوبا arsalan333 ۱۹٬۶۸۳ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
5 رکوبا Vandad ۱۹٬۶۸۳ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
6 رکوبا iraj1945 ۴۱۹٬۹۰۴ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
7 رکوبا ymehran ۵۹٬۰۴۹ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
8 رکوبا fiko0 ۳۴٬۹۹۲ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
9 رکوبا rpgh2580 ۵۳۱٬۴۴۱ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
10 رکوبا Hamid taxi ۵۳۱٬۴۴۱ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
11 رکوبا dehghan ۱۱۰٬۵۹۲ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
12 رکوبا aliturk ۳۴٬۹۹۲ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
13 رکوبا aliakbar12345 ۱۷۷٬۱۴۷ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
14 رکوبا machooll ۲۳٬۳۲۸ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
15 رکوبا farhan ۵۳۱٬۴۴۱ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
16 رکوبا samiyar2018 ۴۱۹٬۹۰۴ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
17 رکوبا mohammad9059 ۳۹٬۳۶۶ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
18 رکوبا mozhdehrooni ۲۳۶٬۱۹۶ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
19 رکوبا radman_hh ۷۰۸٬۵۸۸ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
20 رکوبا hamimami23 ۳۱٬۱۰۴ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
21 رکوبا machooll ۵۳۱٬۴۴۱ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
22 رکوبا rgyemohamadi ۲۳۶٬۱۹۶ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
23 رکوبا armancheshm ۱۳٬۱۲۲ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
24 رکوبا Meisam ۳۹٬۳۶۶ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
25 رکوبا ali_lolo ۵۹٬۰۴۹ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
26 رکوبا farshad2216 ۳۱٬۱۰۴ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
27 رکوبا mohammad1321 ۶۹٬۹۸۴ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
28 رکوبا samiyar2018 ۶۹٬۹۸۴ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
29 رکوبا erfan_123 ۳۱٬۱۰۴ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
30 رکوبا sajjadd234 ۵۹٬۰۴۹ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
31 رکوبا sam ۴۱۹٬۹۰۴ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
32 رکوبا nimabiki1382 ۱٬۲۵۹٬۷۱۲ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
33 رکوبا sh947 ۵۹٬۰۴۹ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
34 رکوبا runac22 ۸۳۹٬۸۰۸ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
35 رکوبا naserr ۱۱۸٬۰۹۸ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
36 رکوبا pouyaeshqi ۲۷۹٬۹۳۶ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
37 رکوبا radman_hh ۱۱٬۶۶۴ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
38 رکوبا parhamso1384 ۶۹٬۹۸۴ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
39 رکوبا morteza111 ۱۱۸٬۰۹۸ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
40 رکوبا evil_n ۵۹٬۰۴۹ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
41 رکوبا radman_hh ۵۳۱٬۴۴۱ ۱٬۰۵۸٬۱۴۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
42 رکوبا Mahmod_tavahodi ۲۰۹٬۹۵۲ ۹۱٬۱۴۳ برنده دو ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
43 رکوبا kesafat ۵۲٬۴۸۸ ۹۱٬۱۴۳ برنده دو ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
44 رکوبا madar1370 ۴۱٬۴۷۲ ۹۱٬۱۴۳ برنده دو ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
45 رکوبا jalal ۳٬۸۸۸ ۹۱٬۱۴۳ برنده دو ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
46 رکوبا jalal ۷٬۷۷۶ ۹۱٬۱۴۳ برنده دو ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
47 رکوبا M.k ۶٬۹۱۲ ۹۱٬۱۴۳ برنده دو ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
48 رکوبا Mehran44 ۵۲٬۴۸۸ ۹۱٬۱۴۳ برنده دو ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
49 رکوبا said9054 ۴۹٬۱۵۲ ۹۱٬۱۴۳ برنده دو ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
50 رکوبا mfamfa505588 ۵٬۱۸۴ ۹۱٬۱۴۳ برنده دو ۱۴۰۰/۰۲/۲۴