اپلیکیشن توتوچی

نسخه 10
اصلاحاتی که در نسخه 10 نرم افزار صورت گرفته است:افزودن برگه کاغذی سنتی توتو ، دانلود و به اشتراک گذاری برگه کاغذی - اصلاح باگهای امنیتی و ...